Valbyløberne

Nok den hyggeligste løbeklub i København

Vedtægter

Vedtægter for Valbyløberne:
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Valbyløberne og dens hjemsted er i Københavns Kommune.
§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at tilbyde/udvikle
– interesse og mulighed for løb og motion i samvær med andre.
– at arrangere og deltage i løb.
– socialt samvær
§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen
opnås, når kontingent er betalt.
§ 4. Kontingent:
Til foreningens drift betales et halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på
den ordinære generalforsamling.
§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være tilgængelig for
medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.
§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år
inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse
til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

§6a. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2; Beslutningen efter §6a kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder myndighedspåbud.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved den digitale generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes
øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes
ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 5 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således at der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig
afstemning.

§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Budget til orientering
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt
§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.
Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal,
undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag
til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de
fremmødte medlemmer.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller
et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen
eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær
generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter
krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
§ 10. Bestyrelsen:
I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer
foreningens midler og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for
foreningens daglige drift.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. I ulige år vælges to
medlemmer og i lige år vælges tre. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst to
suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab
samt forslag til budget for det kommende års aktiviteter.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.
Bestyrelsen holder møde når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer
finder det fornødent.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen træffere sine beslutninger ved simpelt flertal
§ 11. Opløsning af foreningen
Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget
hvis forslaget skal godkendes.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud almennyttige
formål, foreninger eller organisationer.

Rul til toppen