Referat af bestyrelsesmøde i Valbyløberne – mandag den 12. marts 2012.
Til stede var samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Susanne Nielsen, Lene Daugbjerg, Lenette Vejleaa, Bo Ravn, Mona Svan, Susanne Stjernstrøm, Niels Liltorp, Kaj Beck Sørensen og Line Faxø.
Mødet blev indledt med at ”de gamle” bestyrelsesmedlemmer bød velkommen til de mange nye – med ønsket om et godt, konstruktivt og humørfyldt samarbejde i det kommende år.
Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Mona Svan
Næstformand: Lenette Vejleaa
Kasserer: Lene Daugbjerg
Referent: Susanne Stjernstrøm
En forventningsafstemning resulterede i, at arbejdet i bestyrelsen i høj grad skal uddelegeres, således at vi løfter i flok – og flest mulige opgaver deles mellem flere, så ingen bliver overbebyrdede.
Erfaringer siden stiftelsen i 2010
De mange forskellige erfaringer, som den afgående bestyrelse har gjort, blev gennemgået.
Herunder fortalte Lene, at hun er i fuld gang med at indtaste alle medlemmer (efterhånden som de betaler kontingent) i det nyindkøbte administrationssystem. Systemet skal gøre det meget lettere fx at sende mail til alle medlemmer, på sigt oprette Betalingsservice-opkrævning mv. – samt lette belastningen på kassereren.
Hjemmesiden administreres af Sus og Niels – og der nedsættes et mini-udvalg til at se på, hvad vi egentlig vil med den. Mere under et senere punkt.
Vi har i den forgangne periode stillet op med hjælp til forskellige løb (Frederiksberg Stafetten, Copenhagen Challenge, Julemandsløbet). Det er ikke altid let at skaffe det nødvendige mandskab – og vi talte om forskellige løsningsmuligheder herpå … for vi vil gerne fortsat gøre det. Ikke mindst fordi det også betyder indtægt til foreningen.
Vores løb (klubbens eget løb – til afløsning for Foraarsklassikeren)
Lenette, Bo og Kaj laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Løb for 12-ugers holdet … som var lovet gratis deltagelse i Klassikeren
Vi har lovet 12-ugers holdet, at de kunne deltage gratis i Klassikeren – og de har set meget frem til at kunne teste sig selv af i et ”rigtigt” 5 km. løb. Nu hvor løbet er aflyst, skal vi tilbyde noget andet.
Valget falder på Vesterbro-løbet, som finder sted samme dato – nemlig den 29. april. Susanne koordinerer – 12-ugers holdet kan tilmelde sig (husk at skrive klubtilhørsforhold) – og Valbyløberne betaler.
Frederiksberg Stafetten i Søndermarken den 8. maj
Sportsaktiviteter har spurgt, om vi vil hjælpe igen i år. Vi er enige om at stille officials (”vejvisere”) – og Lene fik til opgave at aftale deltagelsesbetingelser mv.
Line koordinerer hjælper-tilmeldinger.
Serieløb
Serieløb flyttet til om onsdagen – vi gør opmærksom på det til løb tirsdag den 13., på FB og via mail til medlemmerne.
Vil blive gennemført 2. onsdag i måneden – foreløbig formentlig frem til sommerferien. Herefter vurderer vi om det skal fortsætte. Succeskriteriet er 15-20 deltagere når det er kommet i gang.
Plads på opslagstavlen i Prøvehallen
Kan Valbyløberne mon få en fast plads på opslagstavlen i Prøvehallen? Mona undersøger.
Hjemmesiden
Hvad vil vi med den? Niels, Sus og Susanne kommer med oplæg.
Klinik
Klinik på Valby Langgade er interesserede i at lave en aftale med os … rabat på behandling osv. Lene og Mona arbejder videre og forsøger at lave en aftale.
Trænerudvalg
Træningen er hele skelettet i klubben – ekstremt vigtigt. Hvad skal vi tilbyde, hvor tit osv.?
Bo, Line, Sus, Kaj og Lene kigger på det og kommer med oplæg til bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde
Holdes hos Susanne den 30. april 2012 kl. 19.30.
For referat:
Mona Svan