Generalforsamling 22.marts

Mandag d. 22. marts 2021 kl. 19.00 online via Zoom.
Mødelink sendes ved tilmelding til generalforsamlingen.

Tilmeldingsfrist søndag d. 21. marts 2021 kl. 16. Man tilmelder sig ved at klikke på dette link

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
  (Regnskabet er vedlagt indkaldelsen)
 4. Budget til orientering
  (Budget er vedlagt indkaldelsen)
 5. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr. pr. halvår.

 1. Behandling af indkomne forslag
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg:
  Pia Tonnesen
  René Olsen
  Rikke (bestyrelsesmedlem indtrådt i stedet for Ann)
  a. På valg til bestyrelsen:
  Elisabeth Kallermann (Kasserer) ønsker genvalg.
  Anders Børn (bestyrelsesmedlem) ønsker ikke genvalg.
  Mette Kaarup Andersen (suppleant) ønsker genvalg.
  Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 5 personer. I ulige år skal der vælges 2 medlemmer. Dertil skal
  der også vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Lene Daugbjerg ønsker genvalg.
  Claus Hoffmann ønsker genvalg som revisorsuppleant.
 4. Eventuelt

Kåring af årets Valbyløber udsættes til sæsonafslutningen lørdag d. 26. juni.
Forslag som ønskes behandlet under punkt 6 på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslaget sendes på mail til kontakt@valbyløberne.dk senest søndag d. 14.marts 2021.