Valbyløbernes Vedtægter:

Vedtægter for Valbyløberne:
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Valbyløberne og dens hjemsted er i Københavns Kommune.
§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at tilbyde/udvikle
– interesse og mulighed for løb og motion i samvær med andre.
– at arrangere og deltage i løb.
– socialt samvær
§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen
opnås, når kontingent er betalt.
§ 4. Kontingent:
Til foreningens drift betales et halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på
den ordinære generalforsamling.
§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være tilgængelig for
medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.
§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år
inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse
til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest
syv dage før generalforsamlingen.
§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Budget til orientering
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt
§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.
Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal,
undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag
til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de
fremmødte medlemmer.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller
et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen
eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær
generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter
krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
§ 10. Bestyrelsen:
I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer
foreningens midler og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for
foreningens daglige drift.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. I ulige år vælges to
medlemmer og i lige år vælges tre. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst to
suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab
samt forslag til budget for det kommende års aktiviteter.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.
Bestyrelsen holder møde når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer
finder det fornødent.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen træffere sine beslutninger ved simpelt flertal
§ 11. Opløsning af foreningen
Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget
hvis forslaget skal godkendes.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud almennyttige
formål, foreninger eller organisationer.