Referat af Valbyløbernes Generalforsamling  d. 7. marts 2016

Dagsordenen er ændret i forhold til det udsendte, idet der manglede et pkt. 7: valg til bestyrelsen.

 1. Valg af dirigent: Henrik Lorentzen. Valg af referent: Liz Haltrup. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning. En fyldig, skriftlig beretning om Valbyløbernes mange aktiviteter var udsendt på forhånd med omtaler af deltagelse i bl.a. halvmaraton i Hannover, CPH Half-projektet, vores medhjælperindsats i Etape København og KMD Ironman, spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne, samt foreningens fem års fødselsdag.

Formanden supplerede med, at klubben også i år har sagt ja til at hjælpe ved to etaper i Etape København i juni/juli, og at vi forventer atter at være til stede under Langebro til ironman-løbet i august.

En omlægning af tirsdagstræningen til et forløb med varieret træning for alle undtagen deltagerne på begynderhold og flexhold blev indført på prøve i efteråret. Dels var der mangel på trænere til mange hold. Dels var der stor lyst til at afprøve nogle af de træningsforløb, der var i CPH Half træningen. Den fælles træning skulle også åbne for større fællesskab på tværs af hurtighed/distance.

At mange valbyløbere var tilfredse med denne omlægning fremgik af svar på efterårets spørgeskemaundersøgelse, som gav mange brugbare svar og ikke mindst kommentarer fra medlemmerne i forhold til træningen og klubben.

Formanden rettede tak til Bibi for at have brugt meget tid på at opgradere hjemmesiden. Blandt andet lægges hver uge program og ruter for ugens træninger ud, inklusive lørdagstræningen.

Også tak til Henning for altid at stille op med kameraet efter de store løb.

Tak til medlemmerne for god gejst og godt humør.

Kommentarer til beretningen: Carsten Nørremark gav udtryk for glæde over den nye måde, tirsdagstræningen bliver afviklet på med blanding af interval og lang-løb. Desuden tak for opbakning til Lene og Carsten, Team Larsen,  som løb Etape København. Lene Larsen supplerede med, at Valbyløberne gav den bedste support under Etape København.

Der var ikke flere kommentarer til beretningen, som blev godkendt med applaus.

 1. Regnskab. Kassereren kommenterede det udsendte regnskab og konstaterede, at indtægterne var forøget bl.a. ved at hjælpe til Etape København for første gang, og endnu en gang til KMD Ironman. Året var til gengæld dobbelt så dyrt i gaver til runde fødselarer i forhold til det tidligere år. Der var ikke holdt nogen trænerdag, som der sat et stort beløb af til i budgettet. Regnskabet endte derfor i plus – og ikke et større minus, som budgetteret med.

Spørgsmål fra Karin til vores garage, som både giver indtægt og udgift i regnskabet. Kassereren redegjorde for den lejede garage, som bruges til diverse materialer, portaler, borde osv., der bruges ved løb. Vi deler garagen med en anden forening, hvis leje fremgår på vores indtægtsside.

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.

 1. Budget 2016: Kassereren gennemgik budgettet, som medtager en stigende indtægt for assistance ved eksterne løb, og også i år afsætter et større beløb til trænerkursus samt eksterne trænere. Med disse påtænkte aktiviteter sigter budgettet efter et mindre underskud.
 2. Forslaget til uændret kontingent, 250 kr. per halvår, blev vedtaget.
 3. Forslag. Der var ikke indkommet et eneste forslag.
 4. Valg til bestyrelse og suppleanter. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, og et medlem ønskede ikke genvalg. Camilla Andersen stillede op og blev valgt til den ledige post. Der var genvalg til Christian Rahr og Kirsten Hansen.  Ingen af de nuværende suppleanter ønskede genvalg. Line Faxø og Lars Pedersen blev valgt som suppleanter.
 5. Valg af revisor og suppleant. Henrik Østergaard blev genvalgt som revisor. Ny revisorsuppleant skulle vælges, og Elisabeth Kellerman blev valgt.
 6. Evt.
 1. Årets valbyløber: For tredje gang skulle Årets Valbyløber kåres. De tidligere år har Marianne Kristiansen og Christian Rahr opnået titlen.

I år blev to kåret: Årets Valbyløbere blev Erik Kragh og Bibi Övermyr.

Erik blev nomineret med ordene, at han ”trods sit lidt stille væsen driver sit hold frem med autoritet og motiverer på den mest positive måde”. Erik er god til at lægge ruter, og ”han er en ildsjæl, når det kommer til at få sat lidt mere fut i skoene på vore motionister”, skrev en anden om bestyreren af holdet med de skiftende navne: 1a, flexholdet og nu Run for fun.

Bibi blev nomineret for sin store indsats med at opgradere klubbens hjemmeside. ”Webmoster” lød en af beskrivelserne. Også en stor indsats i Cph Half-træningen blev fremhævet, ”selv om hun faktisk meddelte, at hun ikke så gerne ville stå for meget frem og være i fokus, synes jeg dog, hun ret hurtigt selv glemte dette forbehold, og hun har været vildt god til at formidle”, lød en af indstillingerne. Bibi får også æren for den nuværende træningsform, og får ros for Hannover-projektet og for altid gerne at stille op til festudvalg.

Af andre nominerede var Karin for sit gode smil til sine medløbere, Lene Larsen for at have taget ansvar i Half-træningen, Lene Daugbjerg for endnu en gang at have koordineret ironman-aktiviteterne. Også de to tidligere titelholdere, Marianne Kristiansen og Christian Rahr høstede stemmer for deres store arbejde med træningen og løbende klap på skulderen til medløberne. Og det nu afgåede medlem Kristine Priess fik stemmer for sin trænerindsats på hold 1. Også Kirsten Hansen fik mange stemmer for at være så synlig en formand.

 1. evt. Christian: Viste klubbens løbetrøje, som med logo koster 100 kr. hos Intersport. Trykket findes kun i sort. Man kan også få gratis logo på andet løbetøj, man selv køber. Christian gjorde reklame for en løberejse til Etiopien. For muligheden for at melde sig som hjælper til Etape København mandag 27. juni og fredag 1. juli, som er vores dage. Ironman-løbet skal også bruge mange hjælpere, og det er 21. august.
 2. Formanden efterlyste festudvalg til en sommerfest. Ann, Camilla og Vibeke har allerede meldt sig. Festudvalget beslutter dato for festen og melder ud.
 3. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Susanne, Vibeke og Per for indsatsen i bestyrelsen.

 

Herefter afsluttede dirigenten mødet med tak for god ro og orden.