Referat, Valbyløbernes generalforsamling 16.3.2015

John Westerdahl valgt
Henrik Østergaard og Siff Stütz blev stemmetællere. 28 medlemmer var mødt op. Alle var stemmeberettigede.

2 Beretning

2014 var et år med stort overskud på aktivitetskontoen og tilsvarende underskud i kassen.

Formanden, Kirsten Hansen, henviste til bestyrelsens skriftlige beretning, som var udsendt med indkaldelsen. Heri er bl.a. udførlig beskrivelse af de løb og andre aktiviteter, medlemmerne har deltaget i. Formanden korrigerede et par redaktionelle fejl og tilføjede, at Erik også var med rundt på Etape Bornholm.

Året har været præget af stor aktivitet. Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder, et antal arbejdsmøder med bl.a. opgradering af hjemmesiden og trænermøder.

Foreningens 3 S’er – sundt, socialt, sjovt – har været pejlemærke for bestyrelsens arbejde med at få så mange af medlemmerne som muligt til at være aktive. Der er lagt vægt på at fastholde det gode humør og at tage godt imod nye løbere. Der er lagt vægt på god og alsidig træning.

Hjemmesiden har fået en flot makeover – det er Bibi, som har stået for arbejdet. Siden er dynamisk og læsevenlig og nem at finde rundt på.

Trænertruppen og træneraspiranter har været samlet til et heldags internt trænerkursus i november, som folk fra DGI stod for. Valbyløberne har allerede mærket kursets resultater, i form af bl.a. opvarmning før hver løbetur. Andre af kursets input om planlægning og gennemførelse af træningsforløb er under indarbejdelse i den faste træning.

En af de indtægtsgivende aktiviteter er den årlige deltagelse som depotbestyrere ved København Ironman i august, hvor vi deler et depot med Natteravnene og Volleyklubben. En sjov opgave med en lang dags og aftens arbejde – i år skyllet ned med lange, intense regnbyger. I år har deltagerne i depottjansen fået to biografbilletter til Valby Kino som tak for indsatsen.

Bestyrelsen er blevet reduceret nogle gange, hvor Bo og John trak sig fra hhv. bestyrelsespost og suppleantpost for at kunne prioritere andre opgaver.

Formanden takkede alle for altid at møde op i godt humør og med stor gejst. Også en tak til ’husfotograf’ Henning for trofast at forevige løbere, når der har været store løbebegivenheder.

Kommentarer til beretningen

 • Der blev spurgt til biografbilletternes gyldighed i lyset af, at det angiveligt ikke går så godt for Valby Kino.
  Svar: Et gavekort er gyldigt i 3 år, og – i lyset af biografens måske usikre fremtid – kan det være, billetterne bør bruges hurtigst muligt.
 • Spørgsmål om, hvorfor torsdagstræningen blev flyttet til kl. 18, når et flertal ønskede det til 17.30.
  Svar: Det er et forsøg. Flere havde givet udtryk for ønsket under debatten sidste år. Men tidspunktet er muligt at ændre igen, hvis vi ønsker det.

Formanden tilføjede, at det var en beslutning, bestyrelsen traf. I begyndelsen herefter var der ca. 20 til torsdagstræning. Nu er antallet reduceret. Ingen ved helt hvorfor.

 • Kommentar fra Carsten om glæde over 10 km-holdenes ordning om tirsdagen med at kunne falde tilbage til et hold med et langsommere tempo, hvis man har brug for det.

Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt.

3 Regnskab

Kassereren, Dennis Skovborg, konstaterede, at der har været lidt færre indtægter i 2014 i forhold til året før. Der er færre kontingentbetalere, og vi har ikke afholdt et indtægtsgivende løb.  Vi har fået cirka det samme ud af ironman-hjælpen.

Der er brugt flere penge end tidligere på eksterne trænere og mere til kurser. Der er derfor underskud for første gang i klubbens historie. Det har dog nærmest været planlagt, og der har ikke været nervøsitet over det øgede forbrug.

Balancen er blevet bedre – sidste år skyldte vi penge væk, men kassereren har været bedre til at få betalt regningerne inden årets udgang.

Der er stadig en del penge på kontoen. Bestyrelsen vil gerne fortsætte med nuværende aktivitetsniveau, så overskuddet foreslås nedbragt yderligere.

Kommentarer til regnskabet

Kommentar fra Claus H om, at når man lægger op til yderligere minus på kontoen, bliver der et problem med egenkapitalen det efterfølgende regnskabsår. Der skal flere indtægter til, hvis aktivitetsniveauet skal holdes.

Kassereren: De store poster er trænerkurset og de eksterne trænere. Så skal vi gå tilbage til tidligere, hvor kun få af trænerne fik et kursus. Alt er dog åbent: vi kan ændre kontingentet, eller droppe torsdagstræningen.

Kommentar fra Siff om, at det er en stor udgift med eksterne trænere, når ikke flere deltager, og at burde man måske tage konsekvensen af.

Bibi: Hvis vi ikke har torsdagstræning, bliver belastning på de øvrige trænere større.

Det blev foreslået at lægge denne debat under budgettet, og herefter blev regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer.

4 budget + 5 kontingent

Kassereren: Budgettet lægger op til samme indtægtsniveau, med nogenlunde uændret medlemsgrundlag og en indtægt fra årets Ironman.

Der lægges op til flere udgifter med samme mængde eksterne trænere, mulighed for endnu et trænerkursus, nyt klubtøj og flere udgifter til hjemmesiden.

På et spørgsmål forklarede kassereren, at vi har en garage til vores løbemateriel. Vi deler garagen med nogle andre og har derfor både indtægt og udgift.

 • På spørgsmål om et budgetteret underskud forklarer formanden, at det gav ny energi, at så mange trænere kom på fælles kursus, og at det selvfølgelig koster noget. Fælles aktiviteter og mål i klubben er vigtige.
 • Spørgsmål om, hvad der skal gøres, når kapitalen er brugt. Skal der være flere medlemmer, højere kontingent eller hvad?

Formanden: Der ligger aktiviteter, som måske giver flere medlemmer. Etape København, hvis vi stiller op som hjælpere der, vil give indtægt. Dette er et budget, som vi gerne vil arbejde med i bestyrelsen.

 • Kommentar om, at der gerne må bruges penge, for det er det, der gør det sjovt at være Valbyløber. Pengene skal være til gavn for os alle sammen. Der behøver ikke være en stor pengetank. Man kunne måske generere nogle penge ved at holde et løb.
 • Kommentar om, at vi æder af egenkapitalen. Man skal ikke bruge penge, man ikke har. Så må kontingentet sættes op. Det kan atter sænkes, hvis der kommer nye medlemmer.

Christian: Det har været oppe flere gange, at vi jo ikke skal samle penge sammen. Når vi så bruger penge på løbetiltag, kan det være svært at høre på indvendingerne. Vi har valgt at betale for arrangementer. Bestyrelsen peger på den vej, vi ønsker at gå.

 • Kommentar om, at det er et problem, at pengekassen er tom til næste regnskabsår. Så kan det blive vanskeligt at finde en bestyrelse, der vil arbejde med et skrabet budget
 • Kommentar om at bestyrelsen skal have frie hænder. Det er trods alt vores egne penge.
 • Kommentar om, at kurser er med til at højne niveauet.
 • Kommentar om at tage en diskussion om kontingentforhøjelse til næste generalforsamling.
 • Kommentar om, at det ikke er meningen, vi skal generere penge. Vi må tage en diskussion om højere kontingent, hvis vi kommer til at mangle penge.
 • Kommentar om, at så længe der er penge, er vi jo ikke helt på bar bund.  Aktivitetsniveauet og kontingentforhøjelse skal tages op næste år.

Budgettet vedtaget med en stemme imod: Claus H stemmer mod såvel budget som at kontingentet skal forblive uændret.

Kommentar om, at man bør imødekomme mindretallet, ved at bede bestyrelsen gøre sig finansielle overvejelser, inden næste generalforsamling.

6 forslag

Orientering fra formanden om Copenhagen Half Marathon 13. september. I samarbejde med DGI og DAF etablerer Valbyløberne et træningsforløb, der dels skal gøre eksisterende medlemmer parate til løbet, dels generere nye medlemmer til klubben.

Det overordnede mål for organisationerne frem mod 2025 er, at 75 % af befolkningen skal være idrætsaktive, heraf halvdelen i en forening.

31% af befolkningen løber regelmæssige, men kun 7 % er i en forening/klub. Ambitionen er, at der skal komme 100.000 flere løbere hvoraf halvdelen er foreningsmedlemmer.

Samarbejdet omkring Copenhagen Half Marathon inkluderer et træningsforløb og markedsføring. Træningsforløbet er uge 19 til 37 for alle, der som udgangspunkt løbe 4-5 km.

Tilbuddet til både eksisterende og nye medlemmer og indebærer to ugentlige træninger og en egen træningsdag.  Det koster 1.000 kr. at starte forløbet op og vi modtager retur 40 kr. per nyt medlem, der kobler sig op på træningsforløbet.
Vi får hjælp til lokal markedsføring, træning, trænerhåndbog m.m., foredrag inden træningsforløbet. Vi skal stille med mindst to og højst fem trænere, afholde træningspassene samt foredrag undervejs.
Bestyrelsen håber, initiativet vil give energi i klubben, og at rigtig mange vil løbe halvmaraton.  Der bliver kun givet tilskud på 40 kr. for helt nye medlemmer. De nye køber fortræningspakken sammen med et startnummer. Først bagefter er det meningen, de nye (forhåbentlig) melder sig ind i Valbyløberne.
Der er trænere nok til de to ugentlige træningspas tirsdage og lørdage.

Orientering om hjælp til Etape København, som afvikles for anden gang som 42 km løb fordelt over 5 dage i Københavns gader i juni/juli. Valbyløberne har fået henvendelse om vi vil hjælpe til på etaperne, som løbes 29. juni og 1. juli med løbsstart kl. 18.30.  Der er tale om hhv. 12,5 km og godt 6 km. Der skal hjælpes med afmærkning, pile og skilte samt oprydning bagefter. Det giver en indtægt på 5.000 kr. for at deltage som hjælpere + 75 kr. per hjælper. Det er uvist, hvor mange personer, der er brug for til de to ruter, hvoraf den lange også har vanddepot.
Der var overvejende tilslutning til, at vi gerne vil deltage som hjælpere ved dette arrangement.

7+8 valg

Der skal vælges 2 til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Opstillede til bestyrelsen er Bibi Øvermyr (genopstiller), Per Jensen, Lene Daugbjerg og Vibeke Zachariasen.

Det blev præciseret, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, suppleant for et år. Man arbejder på lige fod og meget konsensuspræget. Suppleanter har dog ingen stemmeret i bestyrelsen.

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Bibi og Lene, begge valgt for to år.

Suppleanter: Vibeke og Per valgt for et år.

Revisor og suppleant: Genvalg af Henrik Østergaard til revisor og Siff Stütz til revisorsuppleant.

9 Eventuelt

Årets Valbyløber skulle kåres for anden gang. Formanden takkede for mange indstillinger og kaldte det et ’superspændende’ opløb. Sidste års vinder, Marianne K var også indstillet i år, ligesom træningspartneren på hold 1, Erik. Her er man så glade for, at trænerne pusher rigtigt godt frem. Også Carsten Nørremark var indstillet for sit engagement i klubben trods sin status som ”skilsmisseløber” i sommerhalvåret, hvor størsteparten af løbetræningen foregår på Amager.

Christian Rahr var dog medlemmet, der blev Årets Valbyløber. Trods sin plads i bestyrelsen tæt på ledelsen vidste han slet, slet ikke noget!

Det havde ifølge formanden været en lidt krævende opgave at holde Christian ikke-orienteret om indstillingerne om ham, hvor det blandt andet hed, at han ’er utrættelig som ruteplanlægger og – gennemfører’. ’Han er behagelig og inspirerende at løbe sammen med.’ ’Skaber god stemning’. ’Han er der altid til at byde velkommen, får samling på alle, sørger for fødselsdagssang, og så fortjener han æren, fordi han har gjort mere end han har lovet på sidste generalforsamling’.

Christian takkede for æren.

Nye klubtrøjer er på vej. De bliver røde af mærket Newline og med et nyrevideret logo. Kan købes i Intersport for omkring 100 kr. for medlemmer. Man kan vælge anden farve eller tøjmærke, men betaler så fuld pris for trøjen, mens klubben betaler trykket af logoet. Der gives stadig Valbyløber rabat på alt ikke i forvejen nedsat i Intersport, Toftegårds Alle 27. Herefter fulgte en diskussion af, om vi så kommer til at løbe i 8 forskellige farver? Det er en klub der står sammen og i samme farve, var den udbredte holdning.

Herefter sluttede generalforsamlingen og ordstyreren takkede for god ro og orden.

19.3-2015

Referent: Liz Haltrup