Generalforsamling Valbyløberne 26. 2. 2014

 

1 Dirigent. Villy Sørensen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og de fremmødte alle stemmeberettigede.

2 Beretning. Der henvises til bestyrelsens skriftlige beretning.
Formanden redegjorde for arbejdet i bestyrelsen, som på grund af flere udskiftninger måtte koncentrere sig om de mest nødvendige forretningsmæssige opgaver. Der har været meget hjælp fra frivillige til træningsopgaver og praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer.
Efterårstræningen blev gennemført med mange frivillige trænere, og beslutning om at hyre trænere ude fra til fælles træning på om torsdage blev ført ud i livet. Denne eksterne træning koster 500 kr. per gang.
Valbyløbet med udgangspunkt i Spinderiet blev en del af foreningens tilbud i 2013, hvor en kæmpe indsats for at skaffe sponsorer og midler til anskaffelse af målportaler, flag m.m. nu har givet foreningen et godt udgangspunkt for at videreføre løbet. 89 motionister deltog i løbet, og mange medlemmer deltog som frivillige vejvisere m.m.

Formanden lagde op til debat om, hvordan der kan skaffes nok frivillige til de aktiviteter, foreningen gerne vil gennemføre.
Beretningsdebatten om de frivillige aktivister, samt debat om Valbyløbet blev henvist til punktet Forslag, hvor et medlem har stillet forslag om disse to emner.
Forsamlingen havde stor ros til initiativet med eksterne trænere fra Whiteout Adventures, som rykker ud med styrke- og løbetekniktræning ved Spinderiet og i Søndermarken.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3 Regnskab. Der henvises til det udsendte, reviderede regnskab.
Kassereren konstaterede, at det store overskud ikke var planlagt, og han efterlyste forslag til, hvad kontingentet kan bruges til, så det er de nuværende løbere, der får gavn af pengene.
Flere ønskede mulighed for at komme på kursus, når man gerne vil være træner. Formanden replicerede, at der mulighed for alle de kurser, vi har brug for – vi skal bare sige til. Det blev understreget, at kurser skal komme især aktive trænere til gode.

Forslag om nye T-shirts med logo især til brug for de store løb, medlemmerne deltager i.
Kassereren nævnte, at et samarbejde med den tidligere leder i Sportsmaster Spinderiet om køb af klubtøj stoppede, da lederen fik andet job. Logo- og printmateriale ligger dog fortsat hos Sportsmaster. Ifølge formanden var der ikke så mange, der købte T-shirt og jakke sidst, og både farve og tøjets pasform har været kritiseret.
Måske skulle tøjets farve og design nytænkes, lød et forslag.

Spørgsmål om, hvem der egentlig er ’vores’ sportsbutik, da vi tidligere på sæsonen blev introduceret til en rabatordning hos Intersport, som også har stået for print af trænerjakker.
Formanden gjorde klart, at trøjer m.m. til Valbyløbet skal have Sportsmaster som leverandør, da forretningen er en del af sponsoren Spinderiet.

Efter debatten blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

4 Budget. Der henvises til det fremsendte budget.
Kassereren konstaterede, at budgettet rammer nul, men at det selvfølgelig kommer an på, hvad forsamlingen vedtager af aktiviteter.
Spørgsmål om, hvorvidt større beløb afsat til sociale arrangementer betyder en opgradering på det område. Kassereren svarede, at beløbet, der er afsat, ligger på niveau med tidligere fester, blot ikke i 2013, og er udtryk for det udgiftsniveau, fester må have.

At der både er udgift og indtægt på en garage, vi lejer til klubbens flag og andet udstyr, skyldes, at Valby Lokaludvalg også bruger garagen og betaler leje derfor.

5 Kontingent. 250 kroner per halve år blev vedtaget.

6 Forslag.

Forslag 6 a: Susanne Nielsen foreslår en debat om nødvendigheden af Valbyløbet samt en afstemning om emnet.
Susanne Nielsen begrunder med, at det ikke er for at lukke Valbyløbet, men for at få en debat om, hvor vigtigt det er for medlemmerne, at vi har dette løb, og hvordan vi skaffer nok hjælpere til at kunne gennemføre løbet.

Den efterfølgende debat bragte mange medlemmer på banen med argumenter for og imod:
– Jeg er tilhænger af løbet, men vi er ikke folk nok, især fordi mange valbyløbere, især nybegyndere, gerne vil deltage som løbere. Vi spreder vores energi for meget, og der er andre problemer, vi først skal løse.
– Hvorfor forlod vi Valbyparken, hvor Forårsklassikeren fandt sted de første år? Det var et godt løb – selvfølgelig velsignet af godt vejr – men det er også lidt besværligt med et løb midt i Valby, midt i indkøbstiden en lørdag.
– Sidste år var vi da nok frivillige. Synes ikke, medlemmerne selv skal løbe med.
– Spørgsmålet er, hvorfor vi skal have Valbyløbet.
– Måske skal man overveje eksterne vejvisere og lade medlemmerne løbe gratis.
– Der er en masse logistik. Der er også brug for mange frivillige, der er aktive før løbet. Det er hårdt arbejde, og man er så træt bagefter – det er en lidt høj pris at betale.
– Der var mange sidste år, der efterfølgende kommenterede, at de var glade for at løbe i deres nærmiljø.
– Det hørte vi også, da løbet lå i Valbyparken.
– Der var lidt problemer omkring Forårsklassikeren. At lægge et løb midt i Valby er et udstillingsvindue for vores klub. Her er der en mulighed for at løbe i sit nærområde i den bydel, man har et tilhørsforhold til.
– God ide med et løb, men var det ikke noget med sponsoren, der gerne ville have det til at ligge omkring Spinderiet? Det er genialt at have et løb som belønning til nybegyndere.
– Ikke noget med sponsoren at gøre, at løbet ligger i Valby centrum. Det handlede mere om at have start og slut, hvor klubben plejer at gøre det. Sidegevinsten er, at der er mange mennesker i Spinderiet.
– Der har nu været fire løb i klubbens historie. Det kræver at folk er indstillet på det. Der ligger materiale klart, og det er lige til højrebenet.

– Markedsføringen halter, såvel internt som eksternt. Hvad bliver der hvervet af løbere?
– Vi er 50-60 stykker, der arrangerer et løb for måske 100-150 løbere.
– Vi skal bruge løbet aktivt til at sige til medlemmerne, at de kan løbe 5 eller 10 km i vores eget løb efter en sæsons træning. Det er vigtigt.

Af tidsmæssige årsager fandt dirigenten det nødvendigt herefter at gennemføre en afstemning om Valbyløbet, som krævet af forslagsstilleren.
Først skulle forsamlingen tilkendegive, hvem der ønskede at være aktive ved Valbyløbet i år. Håndsoprækning viste med dirigentens optælling 80-90 % interesse for at være aktive.

Herefter skulle forsamlingen stemme om Valbyløbet skal holdes, og dirigenten afgjorde afstemningstemaet til afstemning om, hvorvidt Valbyløbet skal holdes i år.
13 stemte for, ingen stemte imod og 18 undlod at stemme for eller imod.
Resultatet affødte en kortvarig diskussion, om hvorvidt sådan et afstemningsresultat er brugbart, samt en kraftig opfordring til medlemmerne om at møde talstærkt op og være hjælpere ved Valbyløbet i år.

Forslag 6b: Susanne Nielsen foreslår debat om klubbens træningstilbud samt tilkendegivelse af, hvem der vil være trænere. Begrundes i, at der mangler trænere.

Herefter fulgte en debat, som primært koncentrerede sig om fællestræningen.

– Konstatering af, at det ikke er på begynderholdene, der mangler trænere.
– Torsdagstræning med fælles træning og ekstern træner er genialt, men jeg har desværre ikke mulighed for at komme torsdage. Mulighed for at flytte til tirsdage? (Flere medlemmer udtrykte manglende mulighed for at dukke op om torsdagen)
– Fællestræningen er den eneste gang, jeg møder andre fra klubben end dem, jeg løber med. Det er god træning.
– Måske er 6-10 deltagere lige i underkanten til den pris. Måske muligt at have fællestræningen på skift tirsdage og torsdage.
– Fællestræning med styrke- og farttræning ligger måske lidt for tæt på den lange løbetur om lørdagen. Det tager tid at restituere.
– Glad for at mit kontingent går til at købe noget løbetræning. Dejligt at få noget for pengene.
– Ros til de eksterne trænere.
Efter fortsat diskussion af, om fællestræning kunne ligge tirsdage eller torsdage, kaldte dirigenten på en tilkendegivelse af, hvem der ønskede at være trænere. 12 medlemmer tilkendegav, at de ville være trænere. Der blev lagt lister, som man kunne skrive sig på.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Medlemmer valgt for 2 år:
Genvalg af Bo Ravn
Nyvalg af Susanne Nielsen, Kirsten Hansen.

Valgt for 1 år:
Bibi Övermyr

Suppleanter:
Christian Rahr
John Westerdahl

8 Valg af revisor og suppleant.

Revisor:
Henrik Østergaard genvalgt
Suppleant:
Siff Stütz

9 Eventuelt.

–  Marianne Kristensen blev kåret som Årets Valbyløber på baggrund af medlemmernes indstillinger, med ord som bl.a.: ”Altid godt humør, omsorgsfuld, motiverende, rosende, pædagogisk, hyggesnakkende og småsnublende under løbeturene”.

”Hun er værd at se op til”.
”Marianne er motiverende, inspirerende og presser på den gode måde”.
”Ved siden af trænerrollen får Marianne passet sit eget løb … hun er et forbillede for mange Valbyløbere, når hun gennemfører forskellige skovløb eller løber et hel- eller halvmaraton rundt omkring i Danmark eller Norden”.

–  Bo Ravn orienterede om Valbyløbet 12. april. Med en stor mængde forarbejde før sidste års løb har det været meget nemmere at gå i gang med planlægningen af dette løb. Det gælder i forhold til polititilladelse, sponsorer m.v. Der kommer snart en portal op i Spinderiet, hvor publikum kan orientere sig omløbet. Opfordring til, at så mange medlemmer som muligt skriver sig på listen til at være medhjælper på dagen.

–  Spørgsmål om vi stadig deltager som depotholdere ved Ironman løbet, som i år finder sted 24. august. De øvrige foreninger, som vi delte tjansen med sidste år, Natteravnene og Enghave Volley, stiller op med hjælpere i år, så Valbyløberne vil også være med i det fælles depot.

–  Den afgående formand, Mona Svan, udtrykte til slut stor tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer Lenette Vejleaa, Niels Liltorp og Siff Stütz. Bo Ravn takkede Mona Svan for indsatsen som formand.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Referat: Liz Haltrup, 2.3.2014