Generalforsamling i Valbyløberne

Mandag den 25. februar 2013 kl. 18.00 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
a. Skriftlig beretning vedlagt indkaldelsen
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
a. Regnskab samt økonomiberetning er vedlagt indkaldelsen
4. Budget til orientering
a. Budget fremgår af særskilt kolonne i regnskabet
5. Fastsættelse af kontingen
a. Bestyrelsen foreslår 200 kr. pr. halvår.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. På valg til bestyrelsen:
Susanne Nielsen – ønsker ikke genvalg
Lene Daugbjerg – ønsker ikke genvalg
b. På valg som suppleant:
Susanne Stjernstrøm – stiller op som bestyrelsesmedlem.
Kaj Beck Sørensen – ønsker ikke genvalg
Line Faxø – ønsker ikke genvalg
Niels Liltorp – villig til genvalg
8. Valg af revisor og suppleant
a. På valg som revisor:
Henrik Østergaard – villig til genvalg
b. På valg som revisorsuppleant:
Ann Ottesen – kan ikke genvælges, da hun ikke længere er medlem.
9. Eventuelt
a. Herunder nærmere orientering om Valbyløbet.

Formand Mona Svan bød velkommen til generalforsamlingen 2013!

1. Valg af dirigent
Villy Sørensen blev foreslået – valgt enstemmigt! Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning
Der var i forbindelse med indkaldelsen udsendt skriftlige beretninger, som der ikke umiddelbart var kommentarer til. Formanden gennemgik året, som havde været et stille et af slagsen.
Det lukkede løb Forårsklassikeren får en erstatning den 23/3 2013 i form af Valbyløbet. Det bliver bl.a. i samarbejde med Spinderiet og DGI. Lenette har sørget for en hel del sponsorstøtte til de mange opstartsomkostninger mv.
Socialt set har klubben både holdt sommerfest og julefrokost i 2012.
Formanden roste de meget aktive medlemmer som har assisteret ved både Frederiksberg Stafetten og Copenhagen Challenge. Som tak til medlemmerne og deres fremmødte familier, havde klubben valgt at få lavet et gavekort til Challenge-hjælperne.
Copenhagen Marathon havde i 2012 deltagelse af ca. 20 valbyløbere. Mange klubmedlemmer var mødt op langs ruten og heppede i sommerheden.
Begyndertræningen har været skrinlagt pga. manglende trænere, og det er tydeligt at uden begyndertræning får vi ikke nye medlemmer. Formanden gjorde opmærksom på, at klubben tilbyder trænerkurser til eventuelt interesserede.
Klubbens træningsudbud mv. skabte en del debat i salen. Tempo – bør vi have et bundniveau? Flere var fortalere for at vi laver en turnusordning på begyndertræningen som inkluderer alle vores niveauer. Kunne vi evt. indgå et samarbejde med Fitness Dk? Pt. har vi ikke et tilbud til de helt nye, men 20–30 uger er for lang tid, at binde sig som træner. Flere har oplevet at møde op til lørdagstræningen for at blive mødt af et alt for stort gab mellem distancerne.
Niels og Susanne S. meldte sig til at ville stå for begyndertræningen, og Søren bød ind med træning på niveauet 5-10 km. Efter sommerferien bør vi have fastlagt hvilke hold vi som klub vil tilbyde.
Meget konkret kan man spørge, om vi kun er en klub for folk som allerede KAN løbe. Formanden rundede debatten af med, at alle nu ved at vi har et problem med træningsudbuddet. Alle bør derfor bakke op om et kommende trænerudvalgsmøde. Ønsket om mere samlet løb om lørdagen bør også tilgodeses.
Beretningerne blev godkendt!

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Lene Daugbjerg gennemgik klubbens regnskab for 2012. Regnskabet blev godkendt!

4. Budget til orientering
Kassereren gennemgik kort budgettallene i regnskabet – budgettallene blev godkendt!

5. Fastsættelse af kontingent
Formanden gjorde opmærksom på at de nuværende 250 kr. var aftalt som en opstart på vores stiftende generalforsamling. Siden vi har en sund økonomi, så foreslår bestyrelsen en nedsættelse til 200 kr. pr. halvår.
Forslaget blev nedstemt og vi beholder det nuværende kontingent på 250 kr. Fra salen kom der forslag om at lave temaaftener, udlevering af trænertøj mv.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag!

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Til bestyrelsen blev valgt:
Susanne Stjernstrøm
Dennis Skovborg Jørgensen
Som suppleanter blev valgt:
Niels Liltorp
Siff Stütz

8. Valg af revisor og suppleant
Henrik Østergaard blev genvalgt som revisor.
Lene Daugbjerg blev valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Formanden takkede på foreningens vegne Susanne Nielsen, Line Faxø og Lene Daugbjerg for deres arbejde for Valbyløberne. Alle tre fik hver overrakt en vingave som tak. Dirigenten Villy Sørensen fik ligeledes en vingave som tak for sin indsats som dirigent.
Lenette gennemgik planerne for afholdelse af Valbyløbet. Hun kunne melde om meget stor opbakning i det lokale for vores løb. Det bliver et løb med start og slut i Spinderiet, og med ruter på 2 km (børneløb), 5 og 10 km. Reklamepostkort kommer til at ligge på byens caféer, der bliver T-shirts til alle hjælpere, medaljer til børnene, vinderbuketter til bedste herre- og bedste dameløber samt en del lodtrækningspræmier.
Alle hjælpere får udover T-shirten morgenmads- og frokostpakke, og i løbet af april bliver der holdt en evalueringsaften med spisning. Torsdag og fredag bliver der opstillet en stand i Spinderiet med salg af startnumre. Spinderiet står for oprydningen efter løbet.
Ruterne blev kort gennemgået af Bo. 10 km-ruten er stort set 5 km-ruten som skal løbes to gange. Det bliver løb på fortove og villaveje uden afspærringer.
Reklameindsatsen omkring løbet starter nu, og Niels lægger PDF-filen på hjemmesiden så folk eventuelt selv kan printe den ud. Lister for tilmelding som hjælper lå klar ved udgangen.
Villy Sørensen kunne herefter afslutte generalforsamlingen, og han takkede for god ro og orden!

Referent: Lene Daugbjerg
Godkendt af Villy Sørensen