Generalforsamling i Valbyløberne
Mandag den 20. februar 2012 kl. 18.30 i Valby Kulturhus
Med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning (inkl. Trænerudvalg og Socialudvalg)
• Regnskab til godkendelse
• Budget til orientering
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer:
• Per Jensen – ønsker ikke genvalg
• Mona Svan – ønsker genvalg
• Henning Eskol – ønsker ikke genvalg
Suppleanter:
• Lenette Vejleaa – ønsker valg som bestyrelsesmedlem
• Anne-Birgitte Iversen – ønsker ikke genvalg
• Niels Liltorp – ønsker genvalg
• Kirsten Hjøllund – fratrådt
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt
Formand Per Jensen indledte med at byde de i alt 40 fremmødte medlemmer velkommen til klubbens første ordinære
generalforsamling. Herefter præsenterede han bestyrelse og suppleanter – og overgik så til aftenens dagsorden.
1: Valg af dirigent
Villy Sørensen blev foreslået – og valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.
2: Bestyrelsens beretning
Der var udsendt skriftligt materiale til alle medlemmer – og formanden spurgte, om der var kommentarer hertil, idet han samtidig
personligt roste hhv. træner- og socialudvalgene for godt arbejde.
Især Trænerudvalget er centralt i en løbeklub, og i øjeblikket er det lidt svært at skaffe trænere til 5-km holdene. Det skyldes især,
at mange træner til forårets halve og hele marathonløb – og derfor ønsker at løbe længere end 5 km. Men 12-ugers holdet er snart
klar til at løbe 5 km., og så er der måske trænere til denne distance.
Socialudvalget fik også rosende ord fra salen – de har lavet nogle rigtig gode arrangementer i den forgangne periode.
Et helt særligt emne er Forårsklassikeren – som var planlagt til at foregå den 29. april 2012. Fra bestyrelsens side var der
enighed om, at hele planlægningen, samarbejdet osv. skulle være anderledes i år, og derfor havde man kontaktet en ekstern samarbejdspartner (Sportsaktiviteter), som kunne hjælpe med nogle af de opgaver, vi i Valbyløberne har haft svært ved at løfte tilstrækkeligt godt tidligere.
Men Forårsklassikeren er samtidig et ”navn” vi har sammen med Valby Lokalråd og ValbyBladet, så disse to skulle naturligvis
også fortsat være med i planlægningen. Desværre har det knebet stærkt med ValbyBladets engagement – og da der efter gentagne kontakter fortsat ikke kom respons fra den kant, har bestyrelsen til sidst valgt at aflyse Forårsklassikeren. Der var simpelthen til
sidst for kort tid til den 29. april til at det ville være realistisk at få et acceptabelt arrangement op at stå (incl. Tilmeldingsproces,
reklamer, sponsorater, organisering af hjælpere osv.) – især når ingen kunne vide sig sikker på tilstrækkelig omtale i den lokale avis.
Denne omtale kan løbet ikke leve uden.
Denne besked afstedkom en lang række bemærkninger og spørgsmål fra salen. Dels til de nærmere årsager til aflysningen, dels til eventuelle alternativer.
Det er bestyrelsens oplæg (som den nye bestyrelse så kan arbejde videre med) at klubben i stedet for Forårsklassikeren laver sit
helt eget løb på et senere tidspunkt – sandsynligvis i efteråret.
En helt særlig problemstilling er de begynder-løbere, som var lovet gratis deltagelse på Forårsklassikeren som afslutning på deres træningsforløb. Hvad kan vi tilbyde dem i stedet? Bestyrelsen lovede at se på dette hurtigst muligt.
Der var i øvrigt stor opbakning til at Valbyløberne laver sit eget løb – herunder at stille op som hjælpere, vejvisere osv.
Herefter blev beretningen godkendt.
3: Regnskab til godkendelse
Kasserer Lene Daugbjerg fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på 22.624 kr. – og en formue på 38.276 kr.
(heraf dog skyldige omkostninger på 17.642 kr.).
Formanden fortalte, at bestyrelsen i de første mange måneder var ganske forsigtige med, hvad der blev brugt penge på.
Der var endnu stor usikkerhed om, hvor mange medlemmer klubben ville kunne få – og derfor blev pengene brugt med omtanke.
Da det viste sig, at medlemstallet ligger stabilt mellem 80 og 100, valgte man siden at slække lidt mere – hvorfor fx tilskuddet til julefrokosten blev af en pæn størrelse.
Herefter udspandt sig en længere debat om, hvor stor klubben kan/skal være – hvordan man får medlemmerne til at huske at betale kontingentet til tiden osv. Der kom en række forslag og tilbud om hjælp, som den nye bestyrelse kan gøre brug af.
4: Budget til orientering
Kassereren fremlagde budgettet, og svarede på spørgsmål omkring indtægter ud over kontingent (primært indtægter, når klubben
har stillet med hjælpere til andre klubbers løb – Copenhagen Challenge mv.) samt om klubben decideret sparer op?
Til det sidste var svaret nej – idet det dog også blev bemærket, at der er en række udgifter (administrations- og opkrævningssystem,
ny hjemmeside osv.), klubben først vil afholde, når der er nogenlunde sikkerhed for medlemstallet.
Budgettet er baseret på 80 medlemmer med det i punkt 5 foreslåede kontingent.
5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – 250 kr. halvårligt.
Kontingentforslaget blev vedtaget.
6: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Til bestyrelsen blev valgt:
Lenette Vejleaa
Bo Ravn
Mona Svan
Én af disse er valgt for 1 år (vedkommende indtræder i Henning Eskols valgperiode) – de to andre er valgt for 2 år.
Generalforsamlingen godkendte, at de tre selv fordeler valgperioderne mellem sig.
Til suppleanter blev valgt:
Niels Liltorp
Susanne Stjernstrøm
Line Faxø
Kaj Beck Sørensen
8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Henrik Østergaard blev valgt til revisor
Ann Ottesen blev valgt til revisorsuppleant
9: Eventuelt
Mona Svan takkede på foreningens vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for deres arbejde for Valbyløberne.
Per Jensen, Henning Eskol og Anne-Birgitte Iversen fik overrakt hver en vingave. Hilbert Kristiansen fik også stor tak
(han er udtrådt af bestyrelsen i perioden og var ikke til stede på generalforsamlingen) – og en vingave vil ligeledes blive
overrakt ham ved lejlighed.
Villy Sørensen kunne herefter afslutte generalforsamlingen. Han takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30, hvorefter alle deltagere mødtes i Cafe Mæt til spisning og socialt samvær.
For referat:
Mona Svan, 25. februar 2012
Referatet godkendt af dirigenten:
Villy Sørensen, 25. februar 2012