Dagsorden:

 1. Godkende sidste referat + opfølgning på action v. alle
 2. Siden sidst
 3. Medlemsstatus
 4. Nyt fra trænerteamet
 5. Generalforsamling
 6. Eventuelt

Ad 1) Referatet + opfølgning

Referatet blev godkendt med følgende tilføjelser/rettelser:

 • Bibis overbo er ikke interesseret i at hjælpe med hjemmeside mv.
 • Christian vil gerne genopstille ved generalforsamlingen

Opfølgning:

 • Liz skriver referat fra generalforsamlingen og Henrik er dirigent
 • Martin laver aftale med R26 om en mulig rabataftale på løbetest
 • Elisabeth har fået faktura fra løberen
 • Christian har ikke fået snakket med trekløveret om valget af årets valbyløber

Ad 2) Siden sidst

 • Gløgg-arrangement er blevet afholdt før jul. Det var en succes.
 • 22 medlemmer var til nytårsløb og til efterfølgende hilsen hos Christian
 • Danmarksindsamling: Vi laver ikke et arrangement
 • Royal Run: Vi deltager ikke i år.
 • Vi har drøftet torsdagstræningen. Vi fastholder status quo med hensyn til tidspunktet.
 • Der er kommet lås på porten ind til garagen. Vi har nu fået en nøgle, så vi kan komme ind.

Ad 3) Medlemsstatus

112 medlemmer i 2018 i snit. Vi havde budgetteret med 95.

Elisabeth gennemgik klubbens indtægter og udgifter som det ser ud på nuværende tidspunkt. Vi har haft flere indtægter end forventet og færre udgifter. Vi står derfor til at få et samlet resultat for 2018 på 14.000,-

Vi gennemgik endvidere budgettet for 2019. Efter revideringer budgetter vi med et underskud for 2019 på 36.600,-

Ad 4) Nyt fra trænerteamet

Der er lavet plan for træning til og med udgangen af april. Planen ligger på hjemmesiden.

På fællesskabet arbejdes der med at udbrede gruppen af fartholdere/trænere.

Ad 5) Generalforsamling

 • Afholdes 18. marts i Valby Kulturhus. Starter 17.30 (Martin taler med caféen i kulturhuset om en kasse øl + en kasse vand – smørrebrød til ca. 35 mennesker)
 • Kirsten arbejder på beretningen
 • Ingen vedtægtsændringer
 • Elisabeth er på valg og ønsker genvalg. Bibi lovede sidste gang at tænke over om hun ønsker genvalg.
 • Christian vil gerne stille op for et år – eventuelt som suppleant.
 • Lars ønsker at trække sig fra bestyrelsen.
 • Martin stiller gerne op – eventuelt som suppleant.
 • Derudover skal vi finde et par ekstra suppleanter.

Ad 6) Eventuelt

Næste møde: mandag den 25. februar kl. 19.30 hos Christian – obs: ingen spisning.

Referent: Martin