Referat af Bestyrelsesmøde 30 april 2012
Referent: Lenette Vejleaa
Til stede: Mona Svan, Lene Daugbjerg, Susanne Nielsen, Bo Ravn,
Line Faxøe, Kaj Beck, Lenette Vejleaa, Niels Liltorp
Afbud: Susanne Stjernstrøm
Godkendelse af referat
Ingen kommentarer til referat fra sidste møde, og ingen input/ ændringer til aftenens dagsorden
Økonomi og medlemstal v. Lene
Status på kassebeholdning er god 32.485 kr. og vi har nu rundet medlem nr. 100
Kassereren har modtaget forespørgsel om delvis betaling af kontingent ved indmelding i klubben midt i en periode. Emnet blev drøftet og på baggrund af kontingentets lille størrelse og det forholdsmæssige ekstra arbejde at lave disse delinger vedtog en enig bestyrelse af man betaler for et ½ år af gangen.
Der hverken nedsættes eller tilbagebetales kontingent ved ind-/ udmelding midt i en kontingentperiode.
Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper
• Klubbens eget løb (afløser for Forårsklassikeren v. /Kaj, Lenette & Bo)
Forslag gik på etablering af en tradition for Valby Løberne, vores eget løb med udgangspunkt i et løb vi i klubben kan identificere os med. Et løb med base i nærmiljøet, hvor klubbens medlemmer er – hvor borgerne i Valby ser os og kan deltage. Et løb Handelsstandsforeningen kan være en aktiv del i.
Med start/slut i Spinderiet. Første event 1-1,5km for børn og 5+10 km. Det må ikke være dyrt at deltage.
Vi vil gerne involvere så mange som muligt i lokalmiljøet, Kulturudvalget, Valby Bladet, DGI, Handelsstandsforeningen, Spinderiet, Sportsmaster mm.
Baseret på kig i løbskalenderen i Storkøbenhavn er der mange løb vi kan komme i konflikt med i foråret, hvorfor vi vil forsøge at finde en god dato i efteråret.
Bestyrelsen gav ok til at arbejdsgruppen kan arbejde videre med ovenstående.
• Frederiksbergstafetten v./ Line
Via mail/ opslag på Facebook har Line samlet 20 + 3 til at hjælpe til med Frederikgsbergstafetten d. 8 maj i Søndermarken. Line sender informationsmateriale ud til de tilmeldte hjælpere med opgave og mødested.
• Serieløb v./Niels
Serieløbet fortsætter 2 onsdag i måneden næste gang d. 9/5-2012, hvor man vil forsøge med en Cooper test over 12 minutter. Mødested ved dette løb er ved Slottet i Frb. Have.
Der er ikke mange deltagere. Årsagen kan måske findes i sen udmelding, hvilket der vil blive ændret på – så det er muligt at planlægge.
Til opslagstavlen leverer Niels tekst til Lene til information af løbere
Niels laver opslag opsætning.på tavlen i Prøvehallen.
Evaluering af tiltaget vil ske til sommerferien (1/7)
• Opslagstavle i Prøvehallen v./Mona
Opslagstavlen er klar i Prøvehallen som en slags fliptavle, Mona vil forsøge at få lavet en overskrift, så man tydeligt kan se indholdet på tavlen er fra Valby Løberne
• Hjemmesiden v./Niels, Sus og Susanne
Arbejdsgruppen har lavet nyt lækkert design af vores hjemmeside, som gør den meget mere læsevenlig. www.valbyloeberne.dk/wordpress
• Rabataftale v./Lene & Mona
Der er indhentet en fin samarbejdsaftale som i hovedtræk går ud på:
Klinik leverer:
• Støtte til klubben i form af behandling, genoptræning, træning, indlægssåler, løbestilsanalyse m.m. til klubbens medlemmer til favorabel pris.
• Foredrag og andre events til eksklusiv pris
• Løbende udvalgte produkter til specielpris
Klubben leverer:
• Brug af Kliniks sponsorbanner til klubløb
• Banner på vores hjemmeside
• Anbefaling af Klinik som behandlingssted
• Klubben leverer halvårligt medlemsliste af hensyn til Kliniks logistik på rabataftalen.
• Reklame på nyhedsbreve, flyer mm. som produceres af klubben
Der var enighed i bestyrelsen om at det er en rigtig god aftale, og vi tilslutter os alle til den.
• Trænerudvalg v./Bo, Line, Kaj, Sus & Lene
Baseret på et overordnet ønske om et alsidigt træningsprogram med progressivt forløb for løberne i den kommende sæson foreslog trænergruppen:
Tirsdag; DGI træningsforløb over 20 uger fordelt på 5 hold (afhængigt at trænertilslutning)
Torsdag; Intervaltræning/ 10-20-30 træning, da flere løbere har efterlyst både intervaltræning, men også at lave noget på tværs af diverse hold med distancer/ hastighed. Fornemmelsen er at trænere er tilgængelige.
Lørdag; 5 km, 10 km og Marathon træning i tempi 4,30-6,30/ km
Udover ovenstående forslag blev fælles opvarmning drøftet, og vi bør have mere fokus på området, for at undgå skader og få en god tilgang til løb. Mona meldte sig som ’opvarmer’ med ønske om at have flere kandidater som erstatning i tilfælde af fravær.
Derudover blev det drøftet at have tirsdags træningen som en tilbagevendende aktivitet med 2 opstarter / år – efterår og forår.
Der var enighed om at det er en god plan og at træner gruppen arbejder videre med planlægning af trænermøde og evt. medlemsmøde kombineret med foredrag fx fra Klinik.
Møde med Valbybladet d. 26/4 v./Lenette
Flemming Saugmann fra Valby Bladet meldte fra til mødet, hvilket medførte aflysning. Lenette ønsker ikke at deltage i flere seancer af denne art, da det er 2 gang der er taget fri fra job og mødets agenda/ plan ændres.
Information til mødedeltagerne om at vi ikke ser et reelt formål mere. Og at vi stadig ser mulighed for samarbejde i fremtiden om kommende løb/ events i klubben.
Sommerfest
Bred enighed om at en sommerfest skal afholdes. På baggrund af tiden bliver det skubbet til efter sommerferien. Indtil videre er datoen sat til 25/8-2012 – med forbehold for ændringer.
Lene undersøger muligheder hos tidligere omtalt Café i lokalområdet og vender tilbage til næste møde. Mona, Sus og Line vil gerne påtage sig lidt logistik omkring invitationer mm.
Eventuelt
Line tog emnet op om at passe på hinanden baseret på oplevelse med løber, som efter løb fik det skidt. Kaj havde tilsvarende oplevelse.
Vi må huske hinanden på, at vi som udgangspunkt ikke løber alene, og kigger efter hinanden ved løb i klubben.
Line undersøger muligheden for at afholde førstehjælpskursus til medlemmer af løbeklubben.
Mona sender materiale rundt fra DGI med diverse information
Mona efterspørger nøgler til vores fælles garage med kulturudvalget hos hhv Per og Hilbert, sammen med rekvisitlisten over ting vi har i garagen.
Referat sættes på hjemmesiden efter godkendelse på næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er sat til mandag d. 18/6-2012 kl. 19.30 hos Mona.