Referat af bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2012

Tilstede: Mona, Lene, Sus, Line, Lenette, Susanne (Ref.)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 3. september 2012
2. Økonomi og medlemstal
3. Trænerudvalget
4. Valbyløbet
5. Julefrokost 24. november
6. Profilforening i DGI
7. Førstehjælpskursus
8. Klinik arrangement
9. Generalforsamling 2013
10. Eventuelt

Ad. 1) Referat uden kommentarer.

Ad. 2) D.d er der 46.000 kr. på kontoen.
D.d. er der 92 medlemmer, ved sidste møde 81.
Der skal oprettes en særskilt konto til Valbyløbet
Der vil blive opsat PBS betaling til næste betalingsperiode.

Ad. 3) Der er mangel på trænere. Der vil blive startet et nyt begynderhold i januar.

Ad. 4) Handelsstandsforeningen er kontaktet. Lokaludvalget er kontaktet for et tilskud på 15-20.000 kr.
Kvickly har sagt ja til at sponsorere vand og frugt samt 50 sandwichs
Spinderiet er positive
Der bør laves trøjer og veste til officials og trøjer til andre hjælpere.

Ad. 5) Egen betaling er 300,00 kr. resten er tilskud fra klubkassen.

Ad. 6) Vi er tilmeldt motionsudvalget med Mona som deltager og eventudvalget hvor Lenette er repræsentant
Der var forslag om at bestyrelsen holder en strategi-eftermiddag, hvor man drøfter hvad vil vi med klubben m.v.

Ad. 7) Invitation – se bilag. Der skal være mindst 10 deltagere.

Ad. 8) Der vil blive et arrangement med Klinik i 2013.

Ad. 9) Generalforsamlingen vil blive afholdt den 25. februar 2013 kl. 18:00
Sus og Lene ønsker ikke genvalg. Der var en drøftelse af om den nuværende bestyrelse skulle have
forslag til besættelse af hele bestyrelsen eller ej.

Ad. 10) Næste møde den 5. december 2012 kl. 19:30 hos Lenette
Punkt til drøftelse på senere møde: Hvad kan vi bruge klubbens penge til?