Bestyrelsesmøde i Valbyløberne tirsdag den 13. august 2013 hos Dennis.

Til stede: Dennis, Lenette, Siff og Mona (referent). Bo var fraværende pga. ferie.

1.
Godkendelse af referat fra møde den 25. juni 2013.
Referatet blev godkendt – dog således at emnet om træning i efteråret forenkles.

2.
Økonomi og medlemstal
Vi har ca. 57.000 kr. på driftskontoen og ca. 7.000 kr. på Valbyløbskontoen. Sidstnævnte er ikke stemt af mhp. at sikre at alt er bogført rigtigt … men umiddelbart tror vi ikke vi skylder noget væk. Lenette kigger på dét.

Fsva. medlemstal, så ligger vi på 65-70 medlemmer, alt afhængigt af hvor mange der betaler efter den netop udsendte rykker.

3.
Træning

3.a. Efterårets træning … der er styr på hold og trænere, som alle har tilrettelagt planer for sæsonen.

3.b. Annoncering … Vi satser på annoncering i Valbybladet den 21. august – Mona laver udkast og sender til Lenette. Annoncen skal primært reklamere for begyndertræning – herunder for Kick-off aftenen den 3. september.

3.c. Træningsaften med kontaktperson fra DAF … Lenette taler med Morten i DAF – som tidligere har lovet at komme forbi og lave noget træning med os – mhp. efterfølgende at kunne finde én der kan lave torsdagstræningen.

3.d. Kick-off aften den 3. september … Lenette byder velkommen (Mona er arbejdsramt den dag …) – holdene fortæller derefter om de enkelte hold og deres planer, og DAF fortæller forhåbentlig om torsdagstræningen. Vi giver en sandwich og en kildevand – forsøger at booke lokalet i Prøvehallen (hvor der tidligere var cafe/restaurant).

3.e. Trænerjakker … Lenette har lavet en god aftale med Intersport, som tilbyder en lækker Newline jakke med tryk for 445 kr. stykket – normal pris 600 kr. stykket + udgiften til tryk svarende til 100,- kr.. Alle faste trænere (ikke stand-by trænere … det rækker budgettet ikke til) tilbydes en jakke – og vi prøver at få mulighed for at man kan prøve størrelser i Intersport. Lenette sørger for at skrive ud om dette.

3.f. Sommertræning og starttider … Vi har tidligere diskuteret om de enkelte hold i sommermånederne kan starte lørdagsløbet tidligere end klokken 9. Det kan godt blive varmt på de lange ture – og meldingen har været, at kl. 9 er klubbens officielle træningstidspunkt … hvorfor det kan være svært for de ikke-indviede at vide, hvornår der er aftalt alternative starttidspunkter – og derfor har bestyrelsen fundet det problematisk.

Igen i sommer har diskussionen været oppe – og der var enighed om følgende: Når vi nu har fået lagt træningen i mere faste rammer end det seneste år, vil månederne juli og august være ”fri for faste klub-trænings-planer”, men starttiderne vil være de samme. Dog kan de enkelte hold/grupperinger i de to måneder aftale noget andet – forudsat at det annonceres TYDELIGT på Facebook og evt. på anden vis til de få, der ikke er på Facebook – og i god tid!

3.g. Trænerkurser … Vi har tilmeldt i alt 7 trænere til kurser. Desværre ligger alle DGI’s kurser ikke i øjeblikket i Københavnsområdet – hvis man vil deltage i andet end basiskurset, kan der være behov for at køre længere – også udenfor Sjælland. På baggrund af en konkret forespørgsel diskuterede vi derfor, om klubben giver tilskud til transport. Det gør den ikke – så længe deltagelse sker på helt frivillig basis, og i lige så høj grad initieret af trænerens egen lyst og behov, vil transporten være for egen regning.

Vi vil dog kontakte DGI og anmode om en mere rimelig geografisk placering af kurser.

4.
Foredragsaften med DAF i efteråret.

Som nyt medlem af DAF kan vi få en gratis foredragsholder ud til en ”motionsaften” i klubben. Der er forskellige emner at vælge imellem, og vi valgte ”Kost og ernæring”. Mona tager fat i DAF – mhp. en aftale i uge 44 – helst mandag.

5.
Challenge – eller Iron Man – den 18. august
Der er styr på det … vi er sammen med to andre foreninger, og der er tilmeldt lidt over 60 hjælpere i alt. Det forventes at spidsbelastningsperioden bliver længere i år end sidste år … men det mener vi godt kan håndteres, når der er så mange.

6.
Hjemmesiden
Den tidligere mulighed for at få ”redesignet” hjemmesiden har desværre ikke vist sig gennemførlig – hvorfor Siff vil spørge sin kontakt om mulighederne. Indtil da vedligeholder Dennis den nuværende hjemmeside.

7.
Dropbox til foreningens dokumenter

Afventer ny hjemmeside, da en sådan skal ligge ”under” hjemmesiden.

8.
Julefrokost den 30. november

Janne van Acker er tovholder … Siff kontakter hende mhp. at finde yderligere til arbejdet samt få reserveret et lokale.

9.
Eventuelt – herunder næste møde.

Næste møde holdes mandag den 23. september kl. 19.00 hos Mona.