Onsdag 30. september 2020. Tilstede: Elisabeth, Rikke, Ann, Mette, René og Pia
Afbud: Anders. Referent Pia.

DAGSORDEN

  1. Præsentationsrunde
  2. Konstituering af bestyrelsen.
  3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
  4. Overblik over opgaver og rollefordeling. Hvordan vil vi arbejde som bestyrelse?
  5. Aktiviteter i fremtiden. Hvad, hvor og hvornår?
  6. Kommunikation på hjemmesiden, facebookside og nyhedsbrev. Hvordan kan vi gøre kommunikationen skarpere?
  7. Samarbejdspartnere.
  8. Eventuelt.

AD.1. Præsentationsrunde

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv med valbyløber- anciennitet og løbeerfaring.

AD. 2. Konstituering af bestyrelsen

Pia Tonnesen blev valgt til formand og Elisabeth Kallermann fortsætter som kassér. Ifølge vedtægterne er der ikke krav om næstformand, og bestyrelsen valgte derfor ikke at udnævne andre poster

AD.3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat blev godkendt men med note om opdatering af foreningens vedtægter jf. vedtægtsændringerne, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling.

AD.4. Overblik over opgaver og rolle-fordeling. Hvordan vil vi arbejde som bestyrelse

Bestyrelsen vil gerne arbejde med uddelegering af ’ansvarsområder’ internt. Ligesom der også var enighed om fortsat at gøre brug af medlemmernes ressourcer i forbindelse med arrangementer. Som udgangspunkt vil Pia og Elisabeth være ansvarlige for ForeningLet og medlemsoplysninger. René vil være kontaktperson til DGI med Pia cc.. Mette og Ann har kontakten til trænerne på Run for Fun og Slow fox og Pia til trænerne på Hold Fællesskabet.

AD.5. Aktiviteter i fremtiden. Hvad, hvor og hvornår?

Jubilæumsfesten er udskudt på ubestemt tid og med de senest udmeldte Covid-19 restriktioner ser bestyrelsen det ikke sandsynligt at der bliver mulighed for at afholde julefest for foreningens medlemmer. Sæsonafslutning tirsdag d. 15. december. Pia kontakter trænerne med info og René og Elisabeth er tovholdere på arrangementet. Elisabeth kontakter Line m.fl. for julehjælp. Vi vil forsøge at afholde arrangementet udendørs, med forbehold for dårligt vejr eller at Coronasituationen ikke tillader
arrangementet.
Fælles trail-løb. Hold Fællesskabet tager til Hedeland og løbe lørdag d. 10. oktober. Vi håber på stor opbakning til arrangementet og erfaringer fra dagen skal bruges til eventuelt flere løb udenfor bygrænsen.

Efter kort brainstorm kom bestyrelsen frem til følgende løbearrangementer der skal arbejdes videre med
a) Yoga. Samme koncept som sidst hvis det er muligt at låne passende lokaler. Alternativt må de førstblive i foråret hvor vejret tillader at vi kan være udenfor.
b) Gå-hold. Pia kontakter Kirsten for at høre hvordan vi som bestyrelse kan hjælpe med opstart af gåhold. Samt hvornår det vil være praktisk og fornuftigt at starte større op.
c) Start-op-løbe-hold. Vil der være trænerkapacitet, mulighed og interesse med opstart efter nytår?
d) Trailløb for alle. Samme koncept som fællesskabets tur til Hedeland.
e) Foredrag om den gode løbetræning. Hvordan man holder motivationen og mindsker skader.
f) Orienteringsløb. Kontakte orienteringsløbeklubber for at høre hvad de kan anbefale og eventuel hjælpe med at arrangere.
g) Biatlon. Skiskydning i løbesko.


Valbyløbernes trænere. Der er ønske fra flere trænere om brush-up

AD.6. Kommunikation på hjemmesiden, facebookside og nyhedsbrev. Hvordan kan vi gøre kommunikationen skarpere?

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde hvor Anders kan deltage.

AD.7. Samarbejdspartnere

René har været til brugermøde i Prøvehallen. Pga. corona og rengøring er der ikke mulighed for at leje lokaler i Prøvehallen. Fejlmelding gives til René som sender videre til rette vedkommende.

AD.8. Eventuelt.

Der var ønske om at alle Valbyløbere har kontaktinfo på sig når de løber i tilfælde af uheld. Bestyrelsen vil se på hvilke ’dimser’ der er på markedet. Ligesom vi skal undersøge mulighed for opdatering af førstehjælpskursus.
Pia udsender doodle med mulige mødedatoer for både november og december møde.